What
 • Autoelektrikáři
 • Autoklempíři
 • Autolakovny
 • Autoservis automobilů
 • Čištění vozidel
 • Diagnostika a autoporadenství
 • Montáž LPG/CNG
 • Motoservis
 • Odtahovky
 • Opravy autoskel
 • Opravy klimatizací
 • Opravy manipulační a stavební techniky
 • Opravy motorů
 • Opravy nákladních vozidel
 • Opravy osobních a užitkových automobilů
 • Opravy užitkových automobilů
 • Opravy zemědělské techniky
 • Pneuservisy
 • Servisy nákladních vozů a strojů
 • STK/SME
 • Tónování autoskel
 • Tuningové služby
Where

Obchodní podmínky

Podmínky užívání a obchodní podmínky NejAutoservis.cz

Poslední úprva: 16. 9. 2017

SMLUVNÍ STRANY

Konovalov s.r.o.
Se sídlem Horova 2017/12, Karlovy Vary 360 01
IČ: 29088542
Identifikátor datové schránky: taiifek
Zapsána v OR sp. zn. C 23989 vedená u Krajského soudu v Plzni
(dále jen “Poskytovatel”)

Objednavatel

Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí subjekt, který není spotřebitel – je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, který provede objednávku služby prostřednictvím www prezentace nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen “Objednavatel” a / nebo “Uživatel”)

Předmět smluvních podmínek

Předmětem tohoto dokumentu je závazek Provozovatele zajistit provoz inzerce Objednatele v rámci domény NejAutoservis.cz na síti internet. Registrace v systému se provádí zdarma na 365 dní. Tato smlouva se uzavírá výhradně mezi Poskytovatelem a Objednatelem – ne spotřebitelem.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového portálu NejAutoservis.cz a Objednatele v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového portálu NejAutoservis.cz. S těmito obchodními podmínkami má Objednatel možnost se seznámit před registraci a je na ně dostatečně předem upozorněn. Objednatel odesláním své registrace potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Provozovatelem internetového portálu NejAutoservis.cz je Konovalov s.r.o. se sídlem v Karlových Varech, Horova 2017/12, PSČ 360 01, IČ: 29088542, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23989. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je adresa: Karlovy Vary, Horova 2017/12, PSČ 360 01. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů

 • Objednatel  – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Služba – forma elektronické inzerce v rámci domény NejAutoservis.cz  s možnosti prezentaci svých služeb nebo firmy či podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy

Tuto kupní smlouvu s Provozovatelem muže uzavřít výhradně Objednatel, který není spotřebitel* .

*(Objednatel, který není spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.)

a) Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového portálu NejAutoservis.cz odeslaná registrace Objednatele je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s provozovatelem a je považovaná za objednávku.

b) Provozovatel potvrdí neprodleně registraci Objednatele prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem při registraci, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva se považuje za akceptovanou a uzavřenou při úhradě ročního poplatku za užívání služby ze strany Objednatele poskytovateli, jiná možnost akceptace návrhu a uzavření smlouvy není možná.

c) Objednatel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku uhrazení poplatku za užívání služby. Tuto skutečnost Objednatel povinen poskytovateli oznámit e-mailem nebo telefonicky.

d) Kupní smlouva pro český trh se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné smlouvu kdykoliv ještě jednou přečíst na webových stránkách provozovatele. Měnit objednávku služby a opravovat chyby lze do okamžiku uhrazení poplatku pro aktivaci služby.

Odstoupení Objednatele, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě Objednatele, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

Práva a povinnosti Objednatele

a) Službu objednává Objednavatel zásadně k propagaci své činnosti.

b) Zřízením služby vzniká Objednavateli právo užívat standardní službu nabízené Poskytovatelem.

c) Objednatel nesmí zřídit prezentaci v rámci domény NejAutoservis.cz, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat jakoukoliv informaci s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných objednateli bez jakékoliv náhrady.

d) Objednavatel je povinen uvést ve vlastní administraci své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

e) Objednavatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou. Na jednání 3. osob, kterým umožní Objednavatel (úmyslně i neúmyslně) využívat služby Poskytovatele (např. administrátoři webů, zaměstnanci, partneři, dodavatelé, atd.) se, z hlediska výkonu práv a povinností Objednavatel dle těchto podmínek, pohlíží tak, jako by šlo o jednání Objednavatel samotného.

f) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu info@nejautoservis.cz.

g) Objednatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Objednatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním Objednatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 800,- Kč z každé započaté hodiny práce Poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou Objednatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Objednatelem, atd.

Práva a povinnosti poskytovatele

a) Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

b) Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

c) Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Objednatel předplacenou službu a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Objednatelem.

d) Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 1 den. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Objednatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Objednatele a ztrátou dostupnosti služby.

e) Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

f) Poskytovatel má právo jednostranně obměnit/vylepšit/odstranit/pozastavit některé funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny formou upozornění Objednatele buď v administraci, nebo změny oznámí e-mailem nebo na webových stránkách https://NejAutoservis.cz

g) Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodne li se Poskytovatel s Objednatelem jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škodu formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

h) Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit či bez náhrady zrušit v případech, kdy Objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné kontaktní nebo identifikační údaje. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele.

Cena za služby a platba za službu / Platební podmínky

a) Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na webu https://NejAutoservis.cz v administračním rozhrání Objednatele nebo na samotném webu, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

b) Objednavatel hradí cenu služby ročně předem. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.

c) Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

d) Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednavatel v plné výši.

e) Úhrada za službu Objednatelem Poskytovateli je možná výhradně formou bankovního převodu v akceptovatelné měně Poskytovatelem. Objednatel souhlasí a bere na vědomí, že při platbě v jiné měně, než v korunách českých, mu jeho banka může účtovat dodatečný poplatek za platbu v cizí měně.

Všechny ceny služby jsou uvedeny jako konečné. Nejsme plátci DPH!
Cena je platná v okamžiku uhrazení ročního poplatku.

Doba trvání a ukončení služby

a) Provoz služby se sjednává na dobu 1 rok. Provoz služby se automaticky ne prodlužuje, pokud Objednavatel neprovede úhradu ceny služby Poskytovateli na základě posílaných výzev elektronickou formou Poskytovatelem Objednateli na registrační e-mail Objednatele.

b) Při vypovězeni služby ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období.

Záruka

Provozovatel neposkytuje Objednateli, záruku na služby, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

Slevy a slevové kupony

a) Poskytovatel poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití.

b) V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má provozovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

c) Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

d) Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou provozovateli sděleny, nebudou bez souhlasu Objednatele poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může Objednatel měnit na internetových stránkách http://NejAutoservis.cz ve vlastní administraci.

Závěrečné ujednání

a) Objednávka (úhrada) za službu Objednatelem je po svém doručení poskytovateli jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

b) Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou Objednateli zřejmé z vlastního procesu objednávky služby. Objednatel má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před úhradou ceny za službu.

c) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese Objednatel. Tyto obchodní podmínky Objednateli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

d) Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

e) Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu http://NejAutoservis.cz. Objednatel má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 30 dnů od prokazatelného oznámení změny Poskytovatelem. Výpověď se řídi bodem 8. odstavec b) této smlouvy.

Obchodní podmínky si můžete přečíst též na stránce provozovatele: http://NejAutoservis.cz/
V případě jakýchkoliv otázek ohledně těchto podmínek, prosíme, kontaktujte nás na: info @ nejautosevis.cz

Kontaktní adresa provozovatele:

Konovalov s.r.o.
IČ: 290 88 542
Horova 2017/12,
360 01 Karlovy Vary, ČR